Nikolai Yakovenko

Nikolai Yakovenko

AI (deep learning) researcher. Moscow → NYC → Bay Area -> Miami